BA LUBA BA WUTI WAPI ? MFUMU SABATA A LANCER DEFIS NA MARTIN FAYULU ALAKISA BA MEMBRES YA FAMILLE NA YE SOKI AZA CONGOLAIS et APESI HISTORE YA BA LUBA NA BATU YA BANDUNDU BA WUTA WAPI (VIDEO)

[Congo Ya Sika] - 11/02/2019


    e-mail